sakprasandee@gmail.com

มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น

นักศึกษา

: นักศึกษาของมหาวิชชาลัย

ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาของมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น

นักศึกษา

กลุ่มคนที่อยู่ในระดับรากหญ้า ทั้งที่เป็นชุมชนในเมืองและชุมชนในชนบท นับตั้งแต่ผู้นำครอบครัว จนถึงลูกหลาน เป็นฐานเสียงสำคัญของภาคการเมือง เป็นอาสาสมัครคนสำคัญของภาคราชการ และเป็นผู้บริโภคคนสำคัญของระบบทุนนิยม พวกนี้มักไม่ได้รับการเรื่องการยกระดับวิจารณญาณและภูมิปัญญา เพราะนั่นจะกลับกลายไปเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขามีโอกาสน้อยมากในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ วุฒิการศึกษาจึงไม่สูงนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการศึกษาปัจจุบันที่เป็นกึ่งธุรกิจในปัจจุบัน และสถาบันอุดมศึกษาออกนอกระบบราชการเพื่อทำธุรกิจได้มากขึ้นอีก และการครอบงำทางวิธีคิดทางการตลาดเชิงบริโภค ทำให้กลุ่มคนรากหญ้าของประเทศของเรา ยิ่งมีโอกาสอยู่ดีมีสุขน้อยลงไปเรื่อย ๆ จนเราแทบจะคิดไม่ออกว่า ลูกหลานของคนกลุ่มนี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไร

มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น กำเนิดได้เพราะอาศัยสถาบันอาศรมศิลป์
คู่มือการศึกษา
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ผู้ประกอบการสังคม


มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น (มภช.)
สถาบันอาศรมศิลป์ (สอศ.)
มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น กำเนิดได้เพราะอาศัยสถาบันอาศรมศิลป์


หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ผู้ประกอบการสังคม
โดย มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น และสถาบันอาศรมศิลป์
เป็นหลักสูตรแรกของไทย ที่ถูกออกแบบขึ้นโดยเฉพาะ
สำหรับผู้นำชุมชน อาสาสมัครที่ทำงานให้กับสังคม และผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน


๑. หลักสูตร ผู้ประกอบการสังคม ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นนักปฏิบัติการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่น เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐานการเรียน นักศึกษาจะมีโครงการประกอบการสังคม คนละ ๑ โครงการ เรียนบนการปฏิบัติการจริงในโครงการ

๒. เป็นหลักสูตรที่สร้างจิตอาสารับใช้สังคม สร้างจิตสำนึกเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยและสังคมโลก

๓. ไม่เน้นการบรรยายแบบรายวิชา แต่เน้นการบูรณาการจากโครงการ โดยศิลปาจารย์จะคอยเติมเต็มความรู้และประสบการณ์บนปัญหาที่นักศึกษาประสบ และความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษา สลับกับการศึกษาดูงานกรณีศึกษาจริง ของชุมชนหรือผู้ประกอบการสังคมที่เป็นต้นแบบ

๔. ผู้เรียนจะต้องตั้งอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม มีชั่วโมงการฝึกสติ สมาธิ และจิตตปัญญาตลอดระยะเวลาการเรียน และตลอดหลักสูตร

๕. ให้ทุนเรียนกับผู้เรียน ๑๐๐% จบสำเร็จการศึกษา (ในวงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท) แต่ผู้เรียนบริจาค ๑๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน และออมเงินคนละ ๑๐๐ บาทต่อเดือน เพื่อร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการของชั้นเรียน

๖. ผู้เรียนจะใช้ทุนคืนให้กับสถาบันเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีงามให้กับชุมชนท้องถิ่นและสังคม

๗. ผู้สอนจะเป็นศิลปาจารย์จิตอาสา ที่จะมาร่วมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามให้กับแผ่นดินไทย โดยไม่มีค่าตอบแทน